SK   EN

Právne upozornenie a podmienky používania tejto stránky

Neexistencia prehlásení a záruk týkajúcich sa tejto stránky. Limerock Fund Manager, s.r.o. („LFM“) neposkytuje žiadne prehlásenie alebo záruku týkajúcu sa správnosti, presnosti, úplnosti, spoľahlivosti, kvality či aktuálnosti informácií uvedených na tejto stránke alebo týkajúcu sa bezpečnosti používania tejto stránky. Návštevníci používajú stránku alebo informácie na nej obsiahnuté výhradne na vlastné riziko, a LFM nezodpovedá za žiadnu škodu, priamu či nepriamu, ktorá môže vzniknúť akejkoľvek osobe v súvislosti s navštívením tejto stránky či s odkazom na túto stránku, a to v dôsledku vírusov, poruchy, spoliehania sa na informácie uvedené na tejto stránke alebo akokoľvek inak.

Autorské právo. Obsah tejto stránky, vrátane jej designu, dát, fotografií a textu, je chránený autorským právom spoločnosti LFM. Obsah tejto stránky je možné ukladať, zobrazovať, pozmeňovať, tlačiť alebo používať výhradne pre vlastné osobné účely návštevníka stránky, a je zakázané obsah tejto stránky, či už v celku alebo jeho časti, reprodukovať, prezentovať, odkazovať naň, distribuovať alebo inak rozširovať bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu LFM.

Limitácie poskytovaných služieb. LFM neposkytuje právne, účtovné či daňové poradenstvo, služby audítorov či služby, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy oprávnené poskytovať len osoby zapísané v zozname správcov či inak regulované alebo certifikované osoby. Žiadne z odkazov na tejto stránke sa nemôžu chápať ako a nepredstavujú ponuku na poskytovanie z vyššie uvedených služieb.

Obsah tejto stránky nepredstavuje ponuku alebo odporúčanie. Tento materiál bol pripravený výhradne pre informatívne účely a nepredstavuje odporúčanie, poradenstvo alebo ponuku na predaj alebo kúpu, resp. žiadosť o ponuku na kúpu, predaj žiadneho cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja a nepredstavuje ani ponuku na poskytnutie akýchkoľvek služieb či poradenstva v žiadnej z jurisdikcií.

Špeciálne upozornenie. Táto publikácia vznikla s podporou Operačného programu výskum a vývoj, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci iniciatívy JEREMIE. Obsah tejto publikácie je výhradnou zodpovednosťou JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. a Limerock Fund Manager, s.r.o. a nemôže byť v žiadnom prípade považovaný ako reflektujúci postoj Európskej únie.