SK   EN
OPRÁVNENÉ SPOLOČNOSTI
 • Malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami a buď s obratom menším ako 50 mil. EUR alebo aktívami nepresahujúcimi 43 mil. EUR
 • Výhradne slovenské spoločnosti a projekty
 • Nemôže sa jednať o spoločnosti, ktoré spĺňajú kritéria tzv. „firms in difficulty“ podľa Článku 2.1 komunitného nariadenia o štátnej pomoci pre spoločnosti v problémoch (OJ C 244, 1.10.2004, čl. 2.)
 • Spoločnosti spadajúce pod nižšie uvedené prioritné oblasti a spĺňajúce niektoré sektorové obmedzenia typické pre podobné fondy
 • Spoločnosti s inovatívnym potenciálom a prítomnosťou výskumno-vývojových činností v ich podnikaní

PRIORITNÉ OBLASTI
 • Zdravie – kvalita života
 • Progresívne materiály a technológie
 • Biotechnológie
 • Znalostné technológie s podporou ICT
 • Infraštruktúra spoločnosti
 • Energia a energetika
 • Bezpečnosť a obrana (iba spoločnosti civilného charakteru)
 • Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov
 • Ochrana životného prostredia
 • Využitie domácich surovinových zdrojov