SK   EN
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva Európskej komisie (DG Regio) a Európskej investičnej banky s cieľom vylepšiť prístup podnikov v segmente malého a stredného podnikania k zdrojom v rámci štrukturálnych fondov EÚ pre programovacie obdobie 2007 - 2013. JEREMIE umožňuje členským štátom EÚ a regiónom vložiť prostriedky zo štrukturálnych fondov a takisto národné zdroje do holdingových fondov, ktoré môžu flexibilne a inovatívne financovať malé a stredné podniky. Táto iniciatíva má za cieľ rozvíjať a posilňovať úlohu podnikania v EÚ.

Projekt je podporený z Operačného programu výskum a vývoj, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

Na Slovensku riadi iniciatívu JEREMIE Európsky investičný fond pod mandátom od spoločnosti Slovenský záručný a rozvojový fond s.r.o.