SK   EN
INVESTIČNÝ PRÍSTUP

Hľadáme cieľové spoločnosti, ktoré by mali spĺňať všetky alebo väčšinu nasledujúcich kritérií:
  • Silné inovatívne smerovanie a zdokumentovaný potenciál na vybudovanie jasnej konkurenčnej výhody (napr. chránené duševné vlastníctvo, výhoda prvého na trhu, technologický náskok pred konkurentmi) vďaka výskumu a vývoju
  • Dobre zadefinovaný a škálovateľný business model s komerčným potenciálom stavať na konkurenčnej výhode
  • Kompetentný, vysoko dedikovaný a dôveryhodný manažérsky tím
  • Technologické a manažérske schopnosti na vybudovanie a implementovanie prvotného konceptu (pre seed fázu), uviesť produkt alebo službu na trh (pre start-up fázu) alebo vygenerovať významný rastový potenciál v širšom geografickom kontexte
  • Osvedčená technologická základňa a jasné technologické zameranie
  • Zosúladené záujmy (aligned interest) sponzorov projektu s dosiahnutím investorského výnosu
  • Viditeľnosť bodu zlomu / ziskovosti
  • Potenciál na vytvorenie hodnoty v horizonte 4-7 rokov ws exitom pravdepodobným v rovnakom období (vrátane hmatateľného plánu na financovanie prípadnej ďalšej expanzie ak je nevyhnutná na splnenie cieľov počas investičného horizontu)