SK   EN
VEĽKOSŤ INVESTÍCIÍ A INVESTIČNÝ HORIZONT
  • Maximálna veľkosť investície do jednej spoločnosti je 2.75 mil. EUR.
  • Pre minimálnu veľkosť investície neexistujú formálne obmedzenia (len ekonomické). Typická veľkosť investície sa pohybuje v intervale 0.5 – 2.0 mil. EUR.
  • Investičný horizont sa pohybuje obyčajne medzi 4-6 rokmi. Fond bol založený celkovo s výhľadom 10-ročnej životnosti.
TRIEDY AKTÍV
  • Fond investuje iba formou equity alebo quasi-equity inštrumentov (najmä navýšenie vlastného imania, konvertibilné úvery a pod).
  • Poskytuje seed / start-up kapitál alebo rozvojový kapitál (t.j. novo-emitované vlastné imanie). Pri vstupe Fond neodkupuje vlastnícke podiely.
KO-INVESTORI
  • Pri každej investícii musia spolu s fondom vstupovať súkromní ko-investori a musia poskytnúť minimálne rovnakú čiastku ako fond a to za rovnakých podmienok (pari-passu), t.j. že budú zdieľať rovnaké výnosy a niesť rovnaké riziká ako samotný fond. Súkromní ko-investori musia byť nezávislí od cieľovej spoločnosti.